TRADIČNÍ VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ VETERÁNY Z OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK

Autor: BazMyslik <bazmyslik@napismi.cz>, TĂ©ma: Z pera dopisovatelů, Zdroj: PUP BIS ČTK, Vydáno dne: 07. 11. 2005

Projev přednesen před památníkem Františka Rascheho v Přerově dne 11.11.2005

TRADIČNÍ VZPOMÍNKA NA VÁLEČNÉ VETERÁNY Z OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK

(Projev přednesen před památníkem Františka Rascheho v Přerově dne 11.11.2005)


V á ž e n í p ř e d s t a v i t e l é A r m á d y Č e s k é r e p u b l i k y,

aktivně vykonávající službu v AČR v Přerově – ale také ti, kteří jste již v záloze a ve výslužbě, jmenovitě pane generále Jene Paroulku - milí spoluobčané, dámy a pánové, sestry a bratři - přátelé,

každoročně se zde – před bustou Františka Rasche-ho – scházíváme, abychom vzdali hold heroismu tohoto českého „mariňáka“, který v závěru 1. světové války zvedl v Boce Kotorské prapor odboje proti rakousko-uherskému mocnářství a neváhal obětovat svůj mladý život za naši vlast – za nově se rodící Republiku československou.

Vedle hrdinů – masarykovských legionářů na Rusi, v Itálii a ve Francii – zmiňovaný vůdce vzpoury proti habsburskému trůnu – se stal synonymem dějinného odboje českého a slovenského národa proti třísetletým usurpátorům moci v tehdejší střední Evropě, především však nad teritoriem historických zemí českých a nad tehdejším slovenském územím – středovýchodně od Bílých Karpat …

11. listopad 1918, kdy se definitivně zhroutilo vídeňské sídlo habsburské nadvlády, na obou frontových liniích utichly zbraně a byl nastolen tolik vytoužený mír – lze považovat za první, epochální předzvěst ustavení Světové federace válečných veteránů. –

K realizaci těchto snah došlo u nás, v Československu – až koncem dvacátého století – kdy z iniciativy našich západních spojenců, v čele s francouzskými „válečnými vysloužilci“ byl v pražských Ďáblicích uspořádán slavnostní akt úcty nejen k „posledním mohykánům“ – masarykovským legionářům – ale také k veteránům 2. světové války …

Na doporučení orgánů členských států UNESCO vyzvala Světová federace válečných veteránů zástupce zainteresovaných vojenských atašé na východ od „Železné opony“, aby se dohodli na vhodném termínu pietních oslav – MEMENTA za padlé vojáky obou světových válek – a zvláště těch, kteří se dočkali osvobození od totalitních režimů.

Po konzultacích čsl. zahraničních vojáků s ČSBS-ČoL dospěla čsl. reprezentace k názoru, že nejvhodnějším mezníkem k zmiňovaným vzpomínkovým slavnostem v ČSR zůstane historický 11. listopad … - jako „DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ“.

S největší pravděpodobnosti z veteránů 1. světové války již zřejmě nikdo nežije, z fronťáků z 2. světové války jich zůstalo pouhé torzo !

Při této příležitosti bych rád apeloval na naše spoluobčany, především však na mladou generaci, aby nezapomínali na odkaz těch, kteří padli za naši svobodu --- a zachovali vděčnost, čest a dík těm „posledním mohykánům“, kterým už svíčka života – pomalu, ale jistě dohořívá …!

Rodiče našich jinochů a dívek prosím, aby alespoň symbolickou kytičkou květů, položenou u pamětních desek válečných vysloužilců – nebo rozžatou svíčkou – projevili v těchto dnech poslům ideálů demokracie a svobody vděčný dík !

V Přerově dne 11. 11. 2005 - Zavzpomínal oldskaut-senior ALBI z „Jižního Clondiku“.